Sitemap | EndNote
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
New User
Posts: 1
Registered: ‎03-10-2014
2 Kudos

Problem att synka Endnote 6 med Endnote web

Jag använder Endnote 6 på min pc och vill synka med Endnote web men får följande felmeddelande

 

"Server AuthenicationToken.InvaliduserCredentials"

 

Serial number "Unable to contact Endnote Web"

 

Anledningen till att jag vill synka är att kunna använda Endnote på iPad. Från min iPad kan jag synka med min Endnote web så där verkar det funka. Problemet är att kunna synka de referenser och pdf-filer som jag har i min pc.

Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
2 Kudos

Re: Problem att synka Endnote 6 med Endnote web

Hej.

EndNote web stödjer inte EndNote 6.0.0. Lösningen borde vara att du uppdaterar till minst version 6.0.1

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com
New User
Posts: 1
Registered: ‎11-14-2016
1 Kudo

Re: Problem att synka Endnote 6 med Endnote web

I also am having this problem. Who can answer it?

i'm Minh
Enthusiast
Posts: 15
Registered: ‎10-29-2009
1 Kudo

Re: Problem att synka Endnote 6 med Endnote web

If you are really using EndNote 6 I would suggest upgrading to the latest version as there is no official support for EndNote version 6.

Peter Masurat
EndNote consultant

www.alfasoft.com